Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Compodium International AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Luleå, Norrbottens län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva tjänsteverksamhet inom videokonferens, streaming media på internet samt produktion av IT-stödda evenemang och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 1 385 600 kronor och högst 5 542 400 kronor. Antalet aktier ska vara lägst4 156 800 stycken och högst 16 627 200 stycken.

§ 5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 6. Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska skegenomannonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8. Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara en söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3. Godkännande av dagordning.
 • 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • 7. Beslut om
  • a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 • 8. Fastställande av styrelse-och revisorsarvoden.
 • 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
 • 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).